Čo najskôr zatelefonovať prenajímateľovi bytu a dohodnúť s ním ďalší postup.

Ak máte záujem o predĺženie nájomnej zmluvy, kontaktujte prenajímateľa bytu, ktorý Vám pripraví dodatok k zmluve a dohodnete si termín jeho podpisu.

Výška platieb za energie závisí od mesačného prepisu zálohových platieb. Ako nájomník budete platiť za spotrebu teplej a studenej vody, elektrickú energiu, upratovanie spoločných priestorov,…

Po ukončení nájmu vám bude spotreba riadne vyúčtovaná.

Depozit, vo výške jednomesačného nájmu (vrátane energií) slúži prenajímateľovi ako zábezpeka, že nájomca si bude plniť včas, počas zmluvného vzťahu, povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy.

 • Právo užívať nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v nájomnej zmluve
 • Povinnosť riadne a včas uhrádzať nájomné
 • Povinnosť uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytového priestoru
 • Povinnosť oznamovať prenajímateľovi potrebu opráv nebytového priestoru a umožniť prenajímateľovi vykonanie opráv
 • Povinnosť starať sa aby na nebytovom priestore nevznikla škoda
 • Právo vykonať na nebytovom priestore zmeny so súhlasom prenajímateľa
 • Povinnosť vrátiť nebytový priestor v stave v akom bol prevzatý.

Práva a povinnosti zmluvných strán musia byť dohodnuté písomne.

 • Povinnosť odovzdať nájomcovi nebytový priestor v spôsobilom stave
 • Právo na zaplatenie nájomného
 • Právo kontrolovať užívanie nebytového priestoru
 • Plnenie služieb spojených s nájmom
 • Právo odstúpiť od zmluvy

Práva a povinnosti zmluvných strán musia byť dohodnuté písomne.